Cele i założenia

 Młodzieżowa Rada Artystyczna Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

1. Młodzieżowa Rada Artystyczna jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w sprawach dotyczących współpracy z instytucjami oświatowymi, a w szczególności współpracy z młodzieżą.

2. Młodzieżowa Rada Artystyczna wspiera Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój kulturalny młodzieży.

3. Do zadań Młodzieżowej Rady Artystycznej należy w szczególności:

a) opiniowanie strategii rozwoju Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w zakresie współpracy z oświatą,

b) opiniowanie projektów i programów kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych skierowanych do młodych odbiorców Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,

c) inicjowanie dialogu na temat rozwoju współpracy z Młodzieżą, w tym w zakresie kierunków i priorytetów Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltca im. Wojciecha Kilara,

d) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie kultury i sztuki oraz szeroko rozumianej edukacji kulturalnej,

e) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć i działań promocji Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w oparciu o działania kulturalne we współpracy z oświatą, w tym z Młodzieżą,

f) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć wspomagających działania młodzieżowych środowisk twórczych,

g) diagnozowanie stanu współpracy z młodym odbiorcą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

4. W skład Młodzieżowej Rady Artystycznej wchodzą:

a) przewodniczący – powołany przez Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara (wybrany spośród radnych),

b) przedstawiciele szkół średnich Miasta Słupska - uczniowie, po jednej osobie z placówki (delegowani przez szkoły) powołani przez Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,

c) sekretarz Rady – powołany przez Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara (wybrany spośród radnych),

d) koordynator Rady – pracownik Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciehca Kilara, wyznaczony przez Dyrektora.

5. Obsługę Rady Kultury zapewnia Sekretariat Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Zarządzenie Nr12/2019 Dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Artystycznej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.