Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność ze standardami

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5

 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Strona internetowa jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

 • serwis oparty jest na stylach CSS

 • zmiana kontrastu

 • zmiana wielkości czcionki

Nawigacja

 Dla osób z trudnością ruchową Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB  .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

 • Tytuły stron – prawidłowo umieszczone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, utworzony w oparciu o jeden wzór.

 • Język stron serwisu określony w kodzie strony,

 • Konsekwentna nawigacja

 • Istnieje możliwość pominięcia bloków

 • Nagłówki zagnieżdżone w całym serwisie.

 • Listy prawidłowo użyte w całym serwisie.

 • Formularze prawidłowo opisane i zbudowane 

 • Linki graficzne wdrożone w serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.

 • Spójna i logiczna nawigacja.

 • Ruch, animacje – żaden z elementów serwisu nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę.

 • Zastosowanie kontrastu zgodnie z wymaganym standardem WCAG 2.1 na poziomie AA

 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony są czytelne i dostępne po wyłączeniu obsługi CSS.

 • Brak błędów składniowych HTML.

 • Elementy graficzne posiadają zrozumiały tekst alternatywny. Możliwość ustawienia tekstu przez redaktora.

 • Strony dają możliwość stosowania nagłówków w poprawnej hierarchii.

 • Serwis nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu.

 • Wszystkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” pokazane za pomocą list nieuporządkowanych.

 • Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML.

 • Logiczna, przewidywalna, przejrzysta i spójna architektura informacji 

 • Komunikaty i elementy nawigacyjne nie polegają jedynie na charakterystykach zmysłowych jak np.: lokalizacji wizualnej, kształtu, miejsca lub dźwięku.

 • Odnośniki znajdujące się w treściach artykułów wyróżniają się dodatkowym oznaczeniem w postaci podkreślenia.

 • Po wczytaniu strony dźwięk nie jest odtwarzany od razu.

 • Kontrast treści do tła wynosi co najmniej 4,5:1 w wersji kontrastowej .

 • Wersja kontrastowa ma taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna.

 • Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).

 • Kontrasty i typografia tekstów zaprojektowane pod kątem odpowiedniej czytelności.

 • Po powiększeniu rozmiaru czcionki do 150% serwis nie traci zawartości i funkcjonalności.

 • Jeśli prezentacja wizualna może być przedstawiona jedynie przy użyciu tekstu, treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki. Wyjątek stanowi tekst, który jest częścią logotypu lub nazwy własnej.

 • Wzmocniony i widoczny Fokus spełnia minimalne wymagania kontrastu.

 • Odnośniki, które są częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione w sposób zrozumiały i jednoznacznie informowały, dokąd prowadzą lub jaką akcję wykonają.

 • Oprócz nawigacji standardowej zapewnione są co najmniej dwa sposoby wyszukania informacji: mapa strony i wyszukiwarka.

 • Główny język dokumentu zdefiniowany i adekwatny do wersji językowej. Narzędzie do edycji treści posiada możliwość zdefiniowania języka dla konkretnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).

 • Pola formularzy opatrzone etykietami. Etykiety informują o błędach lub poprawności po ich wypełnieniu. W przypadku pojawienia się błędów system sugeruje rozwiązanie.

 • Całkowita zgodność serwisu ze standardami HTML i CSS - szablony oraz kod generowany z edytora treści, w którym pracuje redaktor).

 • Możliwość wystąpienia technologii wymienionych w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność (np.: Java Script, PDF, ARIA).

 • Zastosowanie wytycznych odnośnie strony kontrastowej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).

 • Teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej posiadają prawidłowy kontrast

 • Odnośniki są zachowane w wersji kontrastowej

 • Dobrze widoczny przycisk przełączenia na wersję kontrastową.

 • Dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki w wersji kontrastowej.

 • Możliwość powiększania czcionki:

  • Przycisk powiększenia zmienia tekst artykułu oraz wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony

  • Powiększenie działające na wszystkich podstronach

  • Widoczne przyciski powiększenia

  • Przyciski powiększenia dostępne z poziomu klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Teterka, adres poczty elektronicznej renata.teterka@sinfoniabaltica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59-8424-960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna


Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk


WEJŚCIE DO BUDYNKU

Filharmonia umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową łatwe wejście do budynku dzięki podjazdowi dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu na wózku. Wejście na główne foyer, do kasy oraz Sali widowiskowej odbywa się z parteru.

TOALETA

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MIEJSCE PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

PIES PRZEWODNIK LUB PIES ASYSTENT
Do Filharmonii można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem, prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 598424-960 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

INNE UDOGODNIENIA
Czytanie na głos osobom słabowidzącym repertuaru Filharmonii oraz pomoc w zakupie biletów na wydarzenia organizowane w Filharmonii.

Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 roku Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara rozpoczęła proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej strony internetowej.