Dane osobowe

POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA IM. WOJCIECHA KILARA W SŁUPSKU CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

Kiedy załatwiasz sprawy w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara - ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk jest: Dyrektor Polskiej Filharmonii, telefon: +48 59 842 49 60 , adres poczty elektronicznej: dyrektor@sinfoniabaltica.pl

 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, a także przysługujących uprawnień, można kierować wobec Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Filharmonii za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@radcamielnik.pl.

 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Filharmonii - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara;

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Filharmonii.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. 

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej Filharmonii, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych – e-mailem (iod@radcamielnik.pl)

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku lub do inspektora danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych będzie Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
  • przez e-mail: office@sinfoniabaltica.pl
  • telefonicznie: 59 842 49 60

Inspektor Ochrony Danych

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. 

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jarosław Mielnik.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

przez e-mail: iod@radcamielnik.pl

telefonicznie: 509 014 588