POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Klub Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

Piątek, 19 czerwca 2020 godz. 11:08

Regulamin Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

§ 1 Postanowienia ogólne.

Regulamin określa uprawnienia Członków Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara oraz zasady świadczenia usług przez Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara na rzecz Członków Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Celem działania Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara jest skupienie ludzi przychylnych instytucji oraz włączenie się Melomanów w działalność Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara.

Terminy używane w dalszej treści Regulaminu:

1. Bezpłatny Repertuar – repertuar/program z koncertami własnymi oraz z gościnnymi odbywającymi się w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

2. Członek Klubu Przyjaciół PFSB im. WK – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która przystąpi do Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara poprzez dokonanie wpłaty;

3. PFSB im. WK – rozumie się Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Jana Pawła II 3, NIP: 839–00–29-782;

4. Karta Klubu Przyjaciół PFSB im. WK - imienna karta Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK potwierdzająca przystąpienie do programu Klub Przyjaciół PFSB im. WK;

5. Klub Przyjaciół PFSB im. WK – Klub Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara;

7. Rachunek bankowy – rachunek bankowy PFSB im. WK dedykowany dla działalności Klubu Przyjaciół PFSB im. WK: o numerze: 79 1140 1153 0000 2182 8900 1001, prowadzony w mBank

9. Regulamin – niniejszy Regulamin;

10. Sezon – sezon artystyczny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara od 1 września do 30 czerwca następnego roku.

11. Strona internetowa PFSB im. WK - https://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl/.

§ 2 Członkowie Klubu. Cel działania Klubu.

Członkiem Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

Warunkiem przystąpieniem do Klubu Przyjaciół jest wpłata na rzecz Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w danym sezonie.

Członkostwo w Klubie Przyjaciół PFSB im. WK jest sezonowe. Niezależnie od terminu dokonania wpłaty członkostwo rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym PSFB im. WK i wygasa w dniu zakończenia sezonu artystycznego.

Uiszczenie wpłaty, o której mowa w § 3 Regulaminu oznacza przystąpienie do Klubu Przyjaciół w sezonie, który właśnie trwa.

§ 3 Wpłata

Wpłaty uprawniające do uczestnictwie w Klubie Przyjaciół są wpłacane jednorazowo na Rachunek bankowy.

Dokonanie wpłaty uprawnia do uzyskania w Sezonie następujących Kart Klubu Przyjaciół Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara:

1. wpłata od 100 -do 499,99 zł – Mini Karta Klubu Przyjaciół PFSB im. WK;

2. wpłata od 500 do 999,99 zł – Midi Karta Klubu Przyjaciół PFSB im. WK;

3. wpłata od 1000,00 zł do 2 999,99 zł – Maxi Karta Klubu Przyjaciół PFSB im. WK;

5. wpłata od 3.000 zł – Mega Karta Firmowa Klubu Przyjaciół PFSB im. WK (wyłącznie dla osób prawnych).

W terminie do 21 dni od zaksięgowania wpłaty Dział Impresariatu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara prześle Członkowi Klubu Przyjaciół PFSB im. WK Kartę Klubu Przyjaciół PFSB im. WK.

§ 4 Uprawnienia Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK.

PFSB im. WK świadczy następujące usługi dla Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK:

Mini Karta

Członek Klubu Przyjaciół PFSB im. WK legitymujący się Mini Karta Klubu Przyjaciół PFSB im. WK uzyskuje prawo do:

1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) repertuaru PFSB im. WK;

2. możliwości skorzystania ze specjalnej puli zarezerwowanych biletów wygasającej 30 dni przed koncertem;

3. uczestniczenia w czwartkowych lub piątkowych (do wyboru jeden dzień) próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:00-13:00);

4. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK - na liście Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK publikowanej, na Stronie internetowej PFSB im. WK.

Midi Karta

Członek Klubu legitymujący się Midi Kartą Klubu Przyjaciół PSFB im. WK uzyskuje prawo do:

1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) repertuaru PFSB im. WK;

2. uczestniczenia w czwartkowych lub piątkowych (do wyboru jeden dzień) próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:00-13:00);

3. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK - na liście Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK, publikowanej na Stronie internetowej PFSB im. WK;

4. możliwości skorzystania ze specjalnej puli zarezerwowanych biletów wygasającej 15 dni przed koncertem;

5. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK (powiadomienie mailem lub sms-em według wyboru członka klubu).

Maxi Karta

Członek Klubu legitymujący się Maxi Kartą Klubu Przyjaciół PFSB im. WK uzyskuje prawo do:

1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) repertuaru PFSB im. WK;

2. uczestniczenia w czwartkowych lub piątkowych (do wyboru) próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:00-13:00);

3. zamieszczania imienia i nazwiska - w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK - na liście Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK publikowanej na Stronie internetowej PFSB im. WK;

5. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK raz na kwartał, w których będzie uczestniczył Dyrektor Ruben Silva (powiadomienie mailem lub sms-em według wyboru członka klubu);

6. otrzymania płyty nagranej przez Orkiestrę PFSB im. WK;

7. uczestniczenia w spotkaniach z Artystami organizowanych przez PFSB im. WK,

8. korzystania ze specjalnej puli biletów, wygasającej na 1 dzień przed koncertem (za okazaniem Maxi Karty Klubu Przyjaciół PFSB im. WK można zakupić dwa bilety).

Mega Karta Firmowa

Członek Klubu Przyjaciół PKSB im. WK legitymujący się Mega Kartą Firmową Klubu Przyjaciół PFSB im. WK uzyskuje prawo do:

1. otrzymywania w wybrany przez siebie sposób (pocztą, pocztą elektroniczną) repertuaru PFSB im. WK;

2. uczestniczenia w czwartkowych lub piątkowych (do wyboru) próbach orkiestry (zwykle w godz. 9:00-13:00);

3. zamieszczania imienia i nazwiska lub nazwy firmy- w przypadku wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK - na liście Członków Klubu Przyjaciół FN publikowanej Stronie internetowej PFSB im. WK;

5. uczestnictwa w spotkaniach organizowanych dla Członków Klubu Przyjaciół PFSB im. WK raz na kwartał, w których będzie uczestniczył Dyrektor Ruben Silva;

6. uczestniczenia w spotkaniach z Artystami organizowanych przez PFSB im. WK,

7. otrzymania płyty nagranej przez Orkiestrę PFSB im. WK;

10. korzystania ze specjalnej puli biletów wygasającej na 1 dzień przed koncertem (za okazaniem Mega Karty Firmowej można zakupić do 10 biletów).

§ 5 Korzystanie z uprawnień

W celu skorzystania z przywilejów członkowskich Członek Klubu Przyjaciół PFSB im. WK należy okazać Kartę Klubu Przyjaciół PFSB im. WK.

Wszystkie informacje członkom Klubu będą rozsyłane minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Chęć wzięcia udziału w spotkaniu z artystami, dyrekcją, w spotkaniu klubowiczów winna być uprzednio zgłoszona do Działu Impresariatu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara (tel. 59 842 38 39, impresariat@sinfoniabaltica.pl) z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wyrażenie zgody na zamieszenia imienia i nazwiska Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK lub nazwy firmy wymaga wyrażenia zgody przez Członka Klubu Przyjaciół PFSB im. WK. Treść zgody otrzymają Państwo przy przystąpieniu do Klubu..

§ 6 Ochrona danych osobowych – zgodnie z informacją ze strony https://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl/dane-osobowe/

Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Klubu Przyjaciół PFSB im. WK, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższymi zakresie.

§ 7 Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

PFSB im. WK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin dostępny jest w siedzibie PFSB im. WK oraz na Stronie internetowej.