Praca - nabór na stanowisko: Księgowy / Księgowa

Utworzono: 08-09-2021

BOGDAN KUŁAKOWSKI

P.O. DYREKTOR POLSKIEJ FILHARMONII SINFONIA BALTICA IM. WOJCIECHA KILARA

OGŁASZA NABÓR 

na wolne stanowisko pracy  w Dziale Księgowości na stanowisku: Księgowy / Księgowa

w wymiarze etatu: pełnym

W POLSKIEJ FILHARMONII SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU

JANA PAWŁA II 3, 76-200 SŁUPSK

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I. Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie;

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

-wykształcenie wyższe;

- 3 letni staż pracy w obszarze księgowości;

kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów:

1) ustawy o podatku od towarów i usług,

2) ustawy o rachunkowości,

3) ustawy o finansach publicznych,

4) ustawy o działalności kulturalnej,

odpowiedzialność; zaangażowanie; łatwość komunikacji; umiejętność argumentowania; dyspozycyjność; umiejętność pracy w zespole; odporność na stres; umiejętność pracy pod presją czasu; bardzo dobra organizacja pracy własnej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka:

-przygotowywanie i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace oraz umów cywilnoprawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji rozliczeniowych tytułu ubezpieczeń społecznych, deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdań GUS z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń, naliczanie zasiłków, w tym również administrowanie dokumentacją zasiłkową, obsługa zajęć komorniczych, przygotowywanie przelewów, przygotowywanie rozliczeń i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT 8 AR, IFT-R), sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, księgowanie dokumentów kosztowych

IV. Warunki pracy na stanowisku:

-intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;

-długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

-wymuszona pozycja ciała;

-praca w budynku bez windy

V. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV);

-list motywacyjny;

-dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

-kserokopie świadectw pracy dokumentujących trzy letni staż pracy w obszarze księgowości lub w administracji publicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

-kwestionariusz osobowy;

-oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji; o nieposzlakowanej opinii.

-inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.).

VI. Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać do sekretariatu w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku, Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Filharmonii z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowa w terminie do dnia 29 października 2021 roku. Aplikacje, które wpłyną do Filharmonii po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Filharmonii w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Kadr Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Filharmonia w Słupsku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Ponadto Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara  w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

 

 

 

 

Praca - nabór na stanowisko: