Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA IMPRESARIATU I KOORDYNACJI ARTYSTYCZNEJ

Utworzono: 10-05-2023

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA IMPRESARIATU I KOORDYNACJI ARTYSTYCZNEJ Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • realizowanie przedsięwzięć artystycznych przygotowanych przez Dyrektora Filharmonii oraz organizowanie koncertów w siedzibie Filharmonii i w terenie;
 • sporządzanie planów sezonowych, miesięcznych, tygodniowych orkiestry w porozumieniu z Dyrektorem;
 • przygotowywanie stosownych umów dotyczących wynajmu sali koncertowej oraz kameralnej przez podmioty zewnętrzne;
 • nawiązanie kontaktów z instytucjami i agencjami artystycznymi polskimi, zagranicznymi, artystami - wykonawcami oraz dyrektorami filharmonii, teatrów i innych instytucji artystycznych; 
 • przygotowywanie oraz zawieranie umów z wykonawcami, instytucjami, a także czuwanie nad ich prawidłową realizacją we współpracy z księgowością;
 • opracowywanie merytoryczne i techniczne wydawnictw reklamowych oraz wszelkich działań związanych z reklamą koncertów;
 • sporządzanie harmonogramu pracy orkiestry, przygotowywanie i organizacja koncertów w siedzibie Filharmonii i w terenie (przygotowanie ridera);
 • organizowanie imprez o szerszym zasięgu (np. festiwale, przeglądy);
 • archiwizowanie osiągnięć artystycznych;
 • koordynowanie i organizowanie dyżurów kierownika widowni oraz obsługi na koncerty i inne wydarzenia artystyczne;
 • koordynowanie pracy artystycznej;
 • nadzór mad koordynacją sprzedaży biletów;
 • sporządzanie wykazów utworów do ZAIKS-u;
 • koordynowanie dokonywanych zmian na stronie www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl;
 • sporządzanie harmonogramów pracy pracowników technicznych;
 • pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pisanie wniosków grantowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w siedzibie Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę

 

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo polskie [o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)];
 • wykształcenie wyższe muzyczne;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania czasem pracy w zespole;
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".

 

Inne dokumenty potwierdzające wymagania dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do sekretariatu, w zamkniętej kopercie, kompletu dokumentów lub przesłanie ich pocztą, w terminie do dnia 12 czerwca 2023 roku,

na adres:

Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3

76-200 Słupsk 

z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - Kierownik Impresariatu i Koordynacji Artystycznej"

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r..

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Informacji dodatkowych udziela:

Renata Teterka tel. 504 091 286.