POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. płac

Czwartek, 19 lipca 2018 godz. 11:21

 Dyrekcja Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTA ds. PŁAC 

oferta z dnia 31.05.2019 r.


 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Zakres zadań i obowiązków obejmuje:

 • Przygotowanie i naliczanie: wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy,

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych tytułu ubezpieczeń społecznych, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdań GUS z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń,

 • Naliczanie zasiłków, w tym również administrowanie dokumentacją zasiłkową,

 • Obsługą zajęć komorniczych,

 • Przygotowanie przelewów,

 • Przygotowanie rozliczeń i informacji podatkowych(PIT-11,PIT-4R,PIT 8AR,IFT-1R),

 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a także dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno – rentowych,

 • Rozliczanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników,

 • Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,

 • Udzielanie pracownikom informacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zagadnień płacowych,

 • Współpraca z Działem Kadr,

 • Przyjmowanie, sprawdzanie i podpisywanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków zakupu,

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych

 • Prowadzenie rejestru podatku naliczonego VAT, rejestru zakupu, płac,

 • Sporządzanie przelewów i dokonywanie zapłaty zobowiązań,

 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości,

 • Rozliczanie delegacji służbowych

WYMAGANIA

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości - płace (osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)).

 • Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych – ZUS, zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • Znajomość ustaw o rachunkowości, podatku VAT

 • Praktyczna znajomość programu Płatnik, Xpertis oraz pakietu MS Office(Word, Excel, Outlook),

 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV oraz list motywacyjny z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 • Oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia - zaświadczenie o niekaralności,

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej,

 • Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Kandydaci mogą dołączyć listy referencyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko księgowego” w sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk  w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. do godz.15:00.

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do sekretariatu Filharmonii.

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.