POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA 
im. Wojciecha Kilara

Nabór na stanowisko: Kierownik administracyjno-techniczny

Piątek, 8 maja 2020 godz. 12:37

Ruben Silva – Dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy

Kierownika Administracyjno -Technicznego

w wymiarze etatu: pełnym

W POLSKIEJ FILHARMONII SINFONIA BALTICA IM. WOJCIECHA KILARA

JANA PAWŁA II 3, 76-200 SŁUPSK

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- wykształcenie wyższe;

- minimum 2-letnii staż pracy na stanowisku kierowniczym;

- znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu:

- Ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, Ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych, Ustawy o finansach publicznych;

- umiejętność sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej;

- kandydat na stanowisko nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

- pracownik zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

- preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: administracja, zarządzanie, itp.;

- mile widziane dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- mile widziane dokumenty potwierdzające wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzenia książki obiektu;

- łatwość komunikacji;

- odporność na stres i działanie pod presją czasu;

- umiejętność ustalania priorytetów;

- umiejętność dotrzymywania terminów oraz planowania i koordynowania pracy własnej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna będzie za kierowanie pracą działu administracyjno-technicznego i realizację zadań remontowo – inwestycyjnych.

Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

kierowanie pracą działu i zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji, zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami bieżącymi, w tym:

- prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;

- obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie: uzyskania pozwolenia na budowę, zgłaszania robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- sprawowanie nadzoru w zakresie zadań realizowanych przez instytucję;

- sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi;

- współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami oraz przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentów koniecznych do uzyskiwania wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, pozwoleń budowlanych;

- opracowywanie programów i planów inwestycji, wnioskowanie o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji;

- współdziałanie z właściwymi wydziałami organizatora w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;

- zlecanie przeglądów okresowych budynków i pomieszczeń, nadzór nad ich przeprowadzaniem, sporządzanie protokołów z przeglądów oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw;

- dokonywanie aktualizacji wpisów w księgach obiektów budowlanych, nieruchomości będących na stanie instytucji;

- bieżąca aktualizacja dokumentacji technicznej budynków instytucji;

- przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zadań na stanowisku pracy.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 

- praca przy komputerze;

- długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

praca w budynku, bez windy; okresowa praca na wysokości przy odbiorze robót.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

- kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 -letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; o korzystaniu z pełni praw publicznych; o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

- inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);

 

VI. Dyrektor może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Filharmonii z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Administracyjno - Technicznego”, lub na adres e-mail: filharmonia.kadry@op.pl w terminie do dnia

30 czerwca 2020 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.sinfoniabaltica.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Filharmonii w Słupsku, Jana Pawła II 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Kadrach w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Filharmonia nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.